بازسازی و نوسازی صفحه بردهای هوشمند با استفاده از روکشهای نانو