بخش مالی

لطفا پس از واریز وجه کالا به شماره حساب زیر تصویر فیش واریزی را به همراه نام و مشخصات خریدار  با شماره 09354814807 به یکی از پیام رسانهای تلگرام/واتساپ/ایتا/بله و یا سروش  ارسال فرمائید
 شماره حساب : 4360058659
شماره شبا      : IR020120020000004360058659
بانک ملت شعبه بزرگمهر
بنام : شرکت آذین برد هوشمند