نمایشگاه های تخصصی هوشمند سازی مدارس

محل برگزاري نمايشگاهزمانمدت (روز)عنوان نمايشگاهگستره تحت پوشش
تهران- سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان 90/4/134نمایشگاه تخصصی هوشمندسازی مدارس كشور
اصفهان- خیابان توحید خیابان قزلباش- مجموعه ورزشی خرداد90/5/14نمايشگاه تخصصی توسعه فناوری آموزش الکترونیکی (مبتنی بر IT)  استان
تهران- جنب سالن اجلاس سران 90/5/43نمايشگاه طرح هوشمند سازی مدارس کشور (جنب اجلاس سران)كشور
اروميه- دبيرستان شاهد ناحيه 290/6/266نمايشگاه هوشمندسازي مدارساستان
ياسوج- سالن شهيد بهشتي90/7/104نمايشگاه هوشمندسازي مدارساستان
مشهد- محل نمايشگاه هاي بين المللي مشهد90/7/174نمایشگاه تخصصی هوشمندسازی مدارس كشور
اصفهان-90/7/234  
قم- خيابان خاكفرج- محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي استان قم90/7/284نمايشگاه كامپيوتر، اطلاع رساني و هوشمندسازي مدارسكشور
اردبيل- اداره كل آموزش و پرورش اردبيل-سالن ورزشي امام خميني90/8/23نمایشگاه تخصصی هوشمندسازی مدارس استان
استان فارس        1390/8/75نمایشگاه تخصصی هوشمندسازی مدارس استان
استان کرمانشاه1390/8/173نمایشگاه تخصصی هوشمندسازی مدارس استان
استان زنجان1390/9/13نمایشگاه تخصصی هوشمندسازی مدارس استان
استان سمنان1390/9/55نمایشگاه تخصصی هوشمندسازی مدارس استان
استان قزوين /سالن ورزشي كانون فرهنگي  وتربيتي رشد1390/9/204نمایشگاه تخصصی هوشمندسازی مدارس استان
استان خراسان شمالي/بجنورد، محل دائمي نمايشگاههاي  استان خراسان شمالي1390/9/273نمایشگاه تخصصی هوشمندسازی مدارس استان
استان گلستان /گرگان -كانون طه1390/10/34نمایشگاه تخصصی هوشمندسازی مدارس استان
استان هرمزگان1390/11/164نمایشگاه تخصصی هوشمندسازی مدارس استان
استان سيستان وبلوچستان۱۳۹۰/۱۰/۱۹۳نمایشگاه تخصصی هوشمندسازی مدارس استان