دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 2014
درایور ها
6 76.18 مگابايت 36206
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 126647
نرم افزار برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 68940
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 100566
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 80996
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 83309
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 92952
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 115702
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 231161
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 65532
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 146479
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 51887
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 92813
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 27199
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 39615
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 29531
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 58365
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 16607
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 46981
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 22906
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 10287
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 21171
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 14271
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 14571
فایل های جدید