دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 3396
درایور ها
6 76.18 مگابايت 43339
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 144191
نرم افزار برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 82305
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 111976
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 90810
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 94776
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 104506
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 126329
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 255740
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 72394
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 154985
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 56282
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 100686
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 31036
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 44328
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 31033
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 62303
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 17232
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 50499
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 29265
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 12282
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 27042
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 16334
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 18185
فایل های جدید