دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 1958
درایور ها
6 76.18 مگابايت 35911
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 125566
نرم افزار برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 68334
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 99820
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 80190
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 82545
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 91979
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 114927
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 229969
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 65310
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 146245
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 51730
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 92542
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 27064
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 39451
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 29497
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 58207
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 16583
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 46834
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 22723
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 10213
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 20897
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 14194
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 14447
فایل های جدید