دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 2202
درایور ها
6 76.18 مگابايت 37366
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 130089
نرم افزار برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 73070
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 104715
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 84148
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 86390
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 97011
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 119145
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 240798
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 66485
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 147458
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 52444
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 93829
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 27656
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 40167
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 29709
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 59053
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 16728
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 47467
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 23696
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 10492
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 22124
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 14543
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 15082
فایل های جدید