دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 2304
درایور ها
6 76.18 مگابايت 38239
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 131774
نرم افزار برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 73945
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 105422
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 84820
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 87179
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 97943
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 120052
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 242556
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 67005
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 148037
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 52758
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 94505
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 27906
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 40505
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 29823
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 59389
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 16781
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 47722
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 24162
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 10666
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 22635
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 14703
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 15310
فایل های جدید