دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 973
درایور ها
6 76.18 مگابايت 31254
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 108225
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 53459
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 82766
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 67191
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 67496
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 72918
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 89381
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 189397
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 58334
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 120467
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 47026
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 83232
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 24246
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 32429
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 27887
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 53732
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 15377
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 43042
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 18090
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 8694
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 16138
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 12271
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 11496
فایل های جدید