دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 1928
درایور ها
6 76.18 مگابايت 35754
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 124900
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 68017
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 99567
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 79916
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 82223
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 91585
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 114665
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 229567
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 65202
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 146095
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 51638
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 92349
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 26989
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 39343
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 29467
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 58079
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 16565
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 46773
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 22641
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 10166
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 20792
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 14163
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 14390
فایل های جدید