دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 1043
درایور ها
6 76.18 مگابايت 31597
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
19 59.37 مگابايت 109419
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 54664
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 84457
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 67965
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 68371
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 74136
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 91078
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 193236
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 58759
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 123124
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 47465
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 84532
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 24458
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 32901
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 28010
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 54071
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 15512
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 43395
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 18486
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 8806
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 16477
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 12437
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 11747
فایل های جدید