دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 919
درایور ها
6 76.18 مگابايت 30892
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 106866
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 52217
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 81118
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 66174
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 66288
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 71376
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 86810
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 184896
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 57965
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 117332
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 46680
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 82039
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 24109
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 32103
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 27772
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 53413
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 15277
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 42717
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 17812
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 8620
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 15793
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 12174
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 11341
فایل های جدید