دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 1153
درایور ها
6 76.18 مگابايت 32179
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
19 59.37 مگابايت 111810
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 56711
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 86988
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 69592
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 70357
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 76656
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 94943
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 199245
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 59876
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 131712
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 48047
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 86663
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 24864
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 34003
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 28220
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 54763
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 15659
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 44012
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 19179
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 9034
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 17209
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 12732
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 12225
فایل های جدید