دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 1183
درایور ها
6 76.18 مگابايت 32372
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
19 59.37 مگابايت 112776
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 57195
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 87613
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 70279
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 71154
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 77393
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 95901
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 200406
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 60247
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 135117
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 48315
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 87198
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 24983
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 34494
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 28347
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 55083
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 15797
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 44237
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 19469
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 9128
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 17491
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 12857
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 12361
فایل های جدید