دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 384
درایور ها
6 76.18 مگابايت 28175
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 97856
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 43697
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 69095
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 55695
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 55002
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 58470
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 71075
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 158908
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 54036
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 111893
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 43545
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 70874
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 22648
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 28693
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 26102
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 48642
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 13879
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 40007
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 15125
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 7503
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 13043
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 10786
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 9549
فایل های جدید