دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 596
درایور ها
6 76.18 مگابايت 29141
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 100848
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 45831
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 71648
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 58343
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 58342
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 61228
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 76110
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 166080
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 55759
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 115399
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 44572
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 74499
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 23232
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 29951
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 26818
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 50638
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 14487
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 41175
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 16176
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 8084
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 14294
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 11422
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 10358
فایل های جدید