دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 639
درایور ها
6 76.18 مگابايت 29315
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 101529
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 46216
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 72146
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 58927
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 59035
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 61889
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 76849
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 167000
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 55983
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 115658
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 44811
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 75311
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 23320
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 30192
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 26962
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 50995
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 14649
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 41429
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 16371
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 8147
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 14475
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 11553
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 10480
فایل های جدید