دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 3080
درایور ها
6 76.18 مگابايت 41852
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 141074
نرم افزار برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 80405
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 110448
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 89248
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 92665
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 102758
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 124551
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 252436
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 71012
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 152941
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 55245
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 98951
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 30144
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 43180
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 30712
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 61462
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 17107
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 49666
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 27692
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 11806
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 25875
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 15887
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 17484
فایل های جدید