دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 2647
درایور ها
6 76.18 مگابايت 40250
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 136780
نرم افزار برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 78621
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 109117
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 87634
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 90616
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 100908
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 122660
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 249459
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 69052
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 150343
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 53881
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 96595
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 28943
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 41750
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 30212
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 60288
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 16940
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 48584
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 25724
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 11199
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 24307
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 15303
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 16323
فایل های جدید