دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 593
درایور ها
6 76.18 مگابايت 29128
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 100738
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 45768
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 71569
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 58275
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 58233
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 61148
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 75984
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 165874
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 55709
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 115370
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 44544
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 74285
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 23206
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 29911
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 26775
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 50548
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 14439
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 41123
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 16143
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 8063
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 14262
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 11380
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 10320
فایل های جدید