دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 1817
درایور ها
6 76.18 مگابايت 35424
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 123481
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 67437
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 98802
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 79161
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 81345
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 90565
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 113857
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 228349
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 64640
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 145494
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 51349
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 91572
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 26767
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 38953
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 29396
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 57724
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 16499
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 46491
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 22389
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 10046
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 20453
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 14024
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 14170
فایل های جدید