دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 843
درایور ها
6 76.18 مگابايت 30459
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 105518
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 50586
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 79074
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 64784
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 64795
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 69488
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 84463
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 180271
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 57481
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 116926
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 46224
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 80403
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 23869
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 31656
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 27608
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 52864
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 15155
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 42398
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 17429
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 8495
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 15452
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 12028
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 11154
فایل های جدید