دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 1214
درایور ها
6 76.18 مگابايت 32516
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
19 59.37 مگابايت 113473
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 57761
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 87973
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 70591
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 71583
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 77769
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 96327
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 201000
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 60479
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 137386
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 48464
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 87459
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 25083
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 34743
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 28468
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 55248
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 15881
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 44425
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 19649
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 9192
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 17658
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 12962
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 12465
فایل های جدید