دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 1779
درایور ها
6 76.18 مگابايت 35277
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 122797
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 67062
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 98373
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 78737
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 80876
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 89940
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 113316
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 227102
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 64236
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 145212
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 51199
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 91302
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 26687
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 38729
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 29346
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 57602
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 16483
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 46385
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 22262
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 9999
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 20287
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 13983
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 14076
فایل های جدید