دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 772
درایور ها
6 76.18 مگابايت 30020
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 104065
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 48837
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 76496
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 62929
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 62978
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 67004
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 81883
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 175232
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 57019
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 116605
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 45719
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 78444
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 23664
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 31202
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 27419
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 52320
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 15001
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 42060
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 17070
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 8410
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 15143
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 11900
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 10958
فایل های جدید