دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 674
درایور ها
6 76.18 مگابايت 29509
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 102371
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 46737
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 73068
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 59782
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 59918
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 63192
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 78000
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 168435
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 56313
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 115926
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 45050
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 76142
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 23440
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 30517
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 27168
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 51433
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 14774
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 41662
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 16589
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 8249
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 14716
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 11661
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 10650
فایل های جدید