دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 2898
درایور ها
6 76.18 مگابايت 41218
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 139396
نرم افزار برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 79761
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 109870
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 88608
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 91815
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 101979
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 123781
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 251380
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 70180
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 151712
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 54560
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 97929
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 29600
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 42558
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 30481
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 60907
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 17033
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 49196
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 26769
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 11531
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 25122
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 15628
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 16887
فایل های جدید