دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 790
درایور ها
6 76.18 مگابايت 30132
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 104434
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 49368
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 77193
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 63530
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 63539
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 67872
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 82668
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 176788
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 57153
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 116683
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 45865
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 79060
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 23718
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 31323
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 27483
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 52510
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 15043
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 42138
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 17166
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 8435
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 15231
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 11926
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 11019
فایل های جدید