دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 1077
درایور ها
6 76.18 مگابايت 31770
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
19 59.37 مگابايت 110087
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 55262
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 85616
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 68372
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 68809
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 74739
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 91852
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 195190
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 59056
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 124717
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 47612
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 85150
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 24575
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 33201
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 28070
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 54245
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 15564
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 43590
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 18696
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 8871
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 16618
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 12516
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 11864
فایل های جدید