دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 2428
درایور ها
6 76.18 مگابايت 39018
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 133887
نرم افزار برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 75614
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 106825
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 85968
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 88601
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 99192
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 120974
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 244782
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 67761
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 148935
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 53230
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 95366
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 28301
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 41001
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 29981
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 59770
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 16857
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 48073
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 24785
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 10886
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 23304
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 14965
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 15686
فایل های جدید