دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 3216
درایور ها
6 76.18 مگابايت 42563
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 142539
نرم افزار برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 81188
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 111055
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 89851
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 93482
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 103503
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 125179
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 253564
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 71544
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 153870
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 55719
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 99646
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 30485
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 43645
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 30839
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 61828
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 17166
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 50001
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 28349
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 11971
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 26395
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 16058
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 17770
فایل های جدید