دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 775
درایور ها
6 76.18 مگابايت 30050
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 104140
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 48955
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 76655
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 63073
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 63120
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 67224
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 82089
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 175616
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 57066
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 116643
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 45767
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 78606
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 23679
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 31240
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 27434
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 52364
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 15010
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 42079
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 17092
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 8416
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 15163
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 11908
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 10972
فایل های جدید