دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 3594
درایور ها
6 76.18 مگابايت 43516
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 145151
نرم افزار برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 82814
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 112695
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 91598
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 95769
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 105505
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 127341
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 257243
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 73294
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 156044
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 56815
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 101776
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 31552
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 44965
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 31222
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 62745
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 17309
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 51016
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 30096
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 12539
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 27575
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 16600
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 18650
فایل های جدید