دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 1866
درایور ها
6 76.18 مگابايت 35592
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 124201
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 67718
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 99154
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 79515
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 81801
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 91052
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 114291
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 228995
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 64901
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 145772
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 51470
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 91951
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 26861
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 39153
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 29422
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 57888
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 16528
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 46615
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 22519
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 10108
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 20630
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 14089
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 14280
فایل های جدید