دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 2520
درایور ها
6 76.18 مگابايت 39549
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 135178
نرم افزار برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 77173
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 108055
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 86810
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 89601
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 99981
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 121705
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 247128
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 68224
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 149436
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 53472
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 95822
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 28527
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 41280
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 30061
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 59946
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 16895
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 48251
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 25133
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 11000
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 23753
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 15081
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 15931
فایل های جدید