دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 1105
درایور ها
6 76.18 مگابايت 31934
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
19 59.37 مگابايت 110766
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 55977
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 86240
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 68794
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 69463
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 75571
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 92935
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 197139
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 59406
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 127793
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 47776
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 85856
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 24687
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 33498
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 28131
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 54414
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 15614
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 43757
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 18903
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 8925
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 16801
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 12575
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 12028
فایل های جدید