دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 3297
درایور ها
6 76.18 مگابايت 43287
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 143623
نرم افزار برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 82425
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 111704
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 90466
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 94364
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 104044
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 125791
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 254878
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 71975
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 154422
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 55980
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 100114
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 30729
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 44012
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 30930
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 62053
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 17197
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 50228
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 28868
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 12159
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 26761
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 16193
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 17973
فایل های جدید