دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 1478
درایور ها
6 76.18 مگابايت 33783
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
19 59.37 مگابايت 118099
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 62353
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 93261
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 74712
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 76099
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 83211
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 103140
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 212995
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 62140
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 142923
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 49790
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 89088
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 25731
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 36483
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 28899
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 56408
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 16205
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 45302
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 20804
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 9560
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 18809
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 13447
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 13233
فایل های جدید