دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 1259
درایور ها
6 76.18 مگابايت 32720
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
19 59.37 مگابايت 114463
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 58422
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 88595
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 71172
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 72288
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 78496
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 97180
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 202193
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 60781
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 139438
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 48686
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 87848
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 25236
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 35102
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 28550
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 55509
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 15972
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 44645
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 19850
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 9274
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 17892
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 13073
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 12642
فایل های جدید