دانلود

  شاخه فایل ها اندازه دفعات دانلود
مرکز دانلود سایت
نواقص DVD کتب درسی ورق زن
3 83.42 مگابايت 704
درایور ها
6 76.18 مگابايت 29692
کاتالوگ ها و راهنمای محصولات
18 59.33 مگابايت 102949
نرم افزار های برد های هوشمند
5 559.67 مگابايت 47530
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی
5 61.58 مگابايت 74581
دوم ابتدایی
8 78.59 مگابايت 61134
سوم ابتدایی
10 105.83 مگابايت 61122
چهارم ابتدایی
10 108.2 مگابايت 64840
پنجم ابتدایی
10 106.61 مگابايت 79733
ششم ابتدایی
9 86.08 مگابايت 171209
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی
12 129.38 مگابايت 56570
سوم راهنمایی
15 170.56 مگابايت 116091
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 85.64 مگابايت 45318
اول دبیرستان
16 158.37 مگابايت 76973
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک)
8 67.67 مگابايت 23508
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی
9 110.81 مگابايت 30804
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
3 32.7 مگابايت 27274
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
7 75.67 مگابايت 51791
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی
1 10.85 مگابايت 14851
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
7 75.48 مگابايت 41814
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی
12 134.04 مگابايت 16784
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک
4 44.13 مگابايت 8298
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
9 113.5 مگابايت 14870
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
4 71.07 مگابايت 11758
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک)
7 58.66 مگابايت 10779
فایل های جدید